STEPHANIE BRISSAY

BLUE VELVET / NAOMI YANG / GRAZIA

Client : Grazia
Stylist : Stephanie Brissay
Photographer : Naomi Yang